Lisa
Tartu Linnavolikogu 14. mai 2009. a
otsuse nr 514 juurde

SIHTASUTUS TARTU LOOMEMAJANDUSKESKUS

PÕHIKIRI

Sihtasutus Tartu Loomemajanduskeskuse põhikiri on kinnitatud Tartu Linnavolikogu 14. mai 2009. a otsusega nr 514.


1. peatükk

ÜLDSÄTTED

1.1. Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Tartu Loomemajanduskeskus (inglise keeles Tartu Centre for Creative Industries Foundation) (edaspidi sihtasutus).

1.2. Sihtasutuse asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn.

1.3. Sihtasutuse asutajaks on Tartu linn.

1.4. Sihtasutuse eesmärkideks on loomemajanduse valdkonna koordineerimine ja arendamine Tartus ja Lõuna-Eestis (arenduskeskus), loomemajanduse valdkonna ettevõtluse kasvu kiirendamine, innovaatiliste loomemajanduse ettevõtete tekke, elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse tagamine, ettevõtete käivitusperioodi riskide vähendamine soodsa ja kvaliteetse töökeskkonna ning tugiteenuste pakkumise kaudu (ettevõtlusinkubaator) ning külalisstuudio teenuse pakkumine loomeettevõtetele ja loovisikutele.

1.5. Eesmärkide saavutamiseks sihtasutus:
1.5.1. koordineerib, süstematiseerib ja levitab loomemajandusalast infot;
1.5.2. viib läbi loomemajanduse valdkonna arenguks vajalikke uuringuid ja kogub statistikat;
1.5.3. korraldab konverentse, seminare ja loomemajandusvaldkonna alaseid päevi;
1.5.4. osaleb loomemajandusalastes projektides;
1.5.5. teeb koostööd ja loob koostöövõrgustikke loomemajanduse valdkonnas tegutsevate teiste institutsioonidega Eesti Vabariigis ja välisriikides, riigi ja kohalike omavalitsustega ja vabatahtlike ühendustega ning samas valdkonnas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonidega;
1.5.6. loob sihtasutuse eesmärgi täitmiseks ja tegevuseks ning inkubatsiooniteenuste osutamise arendamiseks vajaliku keskkonna ja tingimused;
1.5.7. korraldab konkursi korras ettevõtlusalase nõustamis- ja ärialustusteenuste osutamist loomemajanduse valdkonnas;
1.5.8. korraldab konkursi korras inkubatsiooniteenuste osutamist loomemajanduse valdkonnas;
1.5.9. koordineerib külalisresidentuuriprogrammi;
1.5.10. arendab tegevusi, mis on suunatud sihtasutuse eesmärkide täitmisele;
1.5.11. taotleb sihtasutuse opereerimiseks ning teenuste arendamiseks täiendavaid rahalisi vahendeid;
1.5.12. võib anda stipendiumeid.

1.6. Sihtasutus on asutatud määramata tähtajaks.


2. peatükk

SIHTASUTUSE JUHATUS

2.1. Sihtasutust juhib ja esindab juhatus.

2.2. Juhatus koosneb kuni 3 (kolmest) liikmest.

2.3. Juhatuse liikmed määrab nõukogu 5 (viieks) aastaks. Uue juhatuse koosseis määratakse eelmise juhatuse volituste perioodil kahe viimase kuu jooksul.

2.4. Juhatuse liige peab oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega ja olema sihtasutusele lojaalne. Juhatuse liikme kohustused ja õigused sätestatakse üksikasjalikumalt juhatuse liikme ja sihtasutuse vahel sõlmitava lepinguga.

2.5. Juhatuse liikme võib nõukogu tagasi kutsuda ainult mõjuvatel põhjustel, milleks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine või võimetus sihtasutust juhtida. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

2.6. Juhatusest tagasikutsutud liikme asemele määrab nõukogu uue liikme mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates juhatuse liikme tagasikutsumisest.

2.7. Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

2.8. Juhatuse liikmele võib maksta tema ülesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suuruse ja maksmise korra otsustab sihtasutuse nõukogu.

2.9. Juhatus peab sihtasutuse juhtimisel järgima nõukogu seaduslikke korraldusi ning andma nõukogu liikmetele vajalikku teavet.

2.10. Sihtasutuse juhatus:
2.10.1. käsutab sihtasutuse vara ja rahalisi vahendeid käesolevas põhikirjas ette nähtud korras, arvestades nõukogu otsustest ja õigusaktidest tulenevaid piiranguid;
2.10.2. korraldab sihtasutuse arengustrateegia koostamise;
2.10.3. koostab sihtasutuse eelarve ja esitab selle kinnitamiseks nõukogule ning tagab sihtasutuse eelarve täitmise;
2.10.4. korraldab konkursse ettevõtlusalase nõustamis- ja ärialustusteenuste ning inkubatsiooniteenuste saajate väljavalimiseks;
2.10.5. kinnitab loomemajandusnõukogu ettepanekul nõustamis- ja ärialustusteenuste ning inkubatsiooniteenuste saajad;
2.10.6. kinnitab sihtasutuse töösisekorraeeskirjad ja asjaajamise eeskirjad;
2.10.7. viib läbi sihtasutuse eesmärkide täitmiseks vajalikke konkursse;
2.10.8. teeb nõukogule ettepanekuid sihtasutuse struktuuri kinnitamiseks;
2.10.9. korraldab sihtasutuse raamatupidamist;
2.10.10. esitab nõukogule igale kvartalile järgneva kuu jooksul ülevaate sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisundist;
2.10.11. koostab ja esitab sihtasutuse tegevust puudutavad aruanded seaduste ja teiste õigusaktidega ettenähtud korras asjakohastele asutustele ja isikutele, vastutades sihtasutuse aruannete õigsuse eest;
2.10.12. teavitab registrit registrile esitatavate andmete muutumisest;
2.10.13. täidab kõiki muid sihtasutusega seonduvaid ülesandeid ja kohustusi, mis ei kuulu seaduste ja käesoleva põhikirja kohaselt nõukogu pädevusse.


3. peatükk

SIHTASUTUSE NÕUKOGU

3.1. Sihtasutuse tegevust kavandab, juhtimist korraldab ja järelvalvet sihtasutuse ja juhatuse tegevuse üle teostab nõukogu.

3.2. Nõukogu liige peab oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma nõukogu liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega ja olema sihtasutusele lojaalne.

3.3. Sihtasutuse nõukogul on 3 (kolm) liiget.

3.3. Nõukogu liikmed määratakse Tartu Linnavalitsuse poolt 4 (neljaks) aastaks.

3.4. Nõukogu liikme võib Tartu Linnavalitsus nõukogust tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

3.5. Nõukogust tagasikutsutud nõukogu liikme asemele nimetab asutaja uue liikme vähemalt 2 (kahe) kuu jooksul pärast nõukogu liikme tagasikutsumist.

3.6. Nõukogu liikmele võib maksta tema ülesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suuruse ja maksmise korra määrab Tartu Linnavalitsus.

3.7. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Nõukogu liikme äraolekul asendab teda nõukogu esimehe poolt asendajaks määratud nõukogu liige.

3.8. Sihtasutuse nõukogu:
3.8.1. kinnitab sihtasutuse arengustrateegia;
3.8.2. kinnitab igal aastal sihtasutuse järgneva aasta tegevuskava ja eelarve;
3.8.3. otsustab äriühingu osa või aktsia omandamise, sihtasutuse asutamise, mittetulundusühingu liikmeks astumise, samuti ükskõik millisel viisil osalemise ja lõpetamise juriidilistes isikutes;
3.8.4. otsustab kinnisasjade, samuti registrisse kantavate vallasasjade omandamise ja võõrandamise või asjaõigusega koormamise, samuti laenu võtmise;
3.8.5. kinnitab juhatuse esitatud sihtasutuse aastaaruande ja tegevusaruande;
3.8.6. kinnitab nõukogu reglemendi, mis sätestab nõukogu koosoleku kodukorra;
3.8.7. otsustab loomemajandusnõukogu liikmetele sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastava tasu maksmise ja kulude hüvitamise;
3.8.8. täidab muid käesolevast põhikirjast ja seadustest tulenevaid ülesandeid.

3.9. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõigi sihtasutuse dokumentidega ning kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, samuti sihtasutuse tegevuse vastavust õigusaktidele ja põhikirjale.

3.10. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 2 (kaks) korda aastas. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosolek kutsutakse kokku eeltoodud juhtudel, samuti kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus või audiitor.

3.11. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.


4. peatükk

LOOMEMAJANDUSNÕUKOGU

4.1. Nõuandva koguna tegutseb juhatuse juures loomemajandusnõukogu, kelle põhiülesandeks on inkubatsiooniteenuse saajate hindamine sihtasutuse poolt tema põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks korraldatavatel konkurssidel.

4.2. Loomemajandusnõukogu suuruse ja liikmed 1-aastakse perioodiks ja loomemajandusnõukogu reglemendi kinnitab juhatuse ettepanekul sihtasutuse nõukogu.


5. peatükk

SIHTASUTUSE VARA

5.1. Sihtasutuse vara moodustub:
5.1.1. asutamisotsusega sihtasutusele üle antud materiaalsest ja immateriaalsest varast;
5.1.2. Tartu linna iga-aastastest sihtasutuse tegevuskuludeks eraldatud eelarve vahenditest;
5.1.3. sihtotstarbelistest eraldistest riigieelarvest ja kohalike omavalitsuste eelarvetest;
5.1.4. sihtasutuse omatulust;
5.1.5. majandustegevusest ja ürituste korraldamisest laekunud tuludest;
5.1.6. annetustest, dotatsioonidest ja muudest kolmandate isikute poolt eraldatud vahenditest;
5.1.7. muudest laekumistest.

5.2. Sihtasutuse vara kasutatakse ainult sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja sihtasutuse tegevuskulude katmiseks.

5.3. Sihtasutusel on õigus oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks anda üürile oma või lepingu alusel sihtasutuse kasutusse antud kinnis- või vallasvara.

5.4. Sihtasutusele üleantavad rahalised annetused võtab vastu juhatus ja kannab need vajadusel sihtasutuse pangaarvele.

5.5. Sihtasutusele laekuvad mitterahalised vahendid võtab vastu juhatus, kes korraldab nende hindamise ja teeb omandiõiguse sihtasutusele üleminekuks vajalikud toimingud.


6. peatükk

AUDIITOR

6.1. Sihtasutusel on audiitor. Audiitori sihtasutuse tegevuse kontrolliks nimetab igaks majandusaastaks nõukogu.

6.2. Nõukogul on õigus audiitor tagasi kutsuda, mille põhjuseks võib olla seaduse rikkumine, samuti oma kohustuste täitmata jätmine või mittekohane täitmine.

6.3. Audiitori tasustamise korra määrab nõukogu arvestades audiitori kvalifikatsiooni ja töö mahtu.


7. peatükk

MAJANDUSAASTA ARUANNE

7.1. Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

7.2. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.

7.3. Juhatus esitab aruanded nõukogule kinnitamiseks hiljemalt 4 (nelja) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Enne aruannete nõukogule kinnitamiseks esitamist esitab juhatus aruanded kontrollimiseks audiitorile.


8. peatükk

SIHTASUTUSE PÕHIKIRJA MUUTMINE

8.1. Pärast sihtasutuse registrisse kandmist võib põhikirja muuta üksnes Tartu Linnavolikogu, muutunud asjaolude arvessevõtmiseks.

8.2. Põhikirja muutmine jõustub muudatuste registrisse kandmisest.


9. peatükk

SIHTASUTUSE ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

9.1. Sihtasutus võib ühineda teise sihtasutusega või jaguneda, kui see soodustab sihtasutuse eesmärkide saavutamist.

9.2. Ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras. Ühinemise ja jagunemise otsustab nõukogu.

9.3. Sihtasutuse lõpetamise otsustab Tartu Linnavolikogu otsusega. Lõpetamisel toimub likvideerimismenetlus seaduses sätestatud korras.

9.4. Sihtasutuse lõpetamisel peab juhatus esitama avalduse lõpetamise kandmiseks registrisse.

9.5. Sihtasutuse likvideerijaks on juhatuse liikmed kui sihtasutuse tegevuse lõpetamise otsuses ei ole ette nähtud teisiti.

9.6. Sihtasutuse likvideerimisel järelejäänud vara antakse Tartu linnale.

Olev Raju
Esimees

 
tartu linnregionaalarengu fond