SA Tartu Loomemajanduskeskus, registrikood 90011415, on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. 215722).

Koolitustele registreerumine ja koolitustingimused

Enne koolitustele registreerumist palume läbi lugeda allpoololevad koolitustingimused. 

Koolitustele registreerumine

Kõikidele Tartu Loomemajanduskeskuse koolitustele tuleb end eelnevalt registreerida.

Registreerumisega kinnitate, et olete tutvunud ning nõustunud koolitustingimustega ja koolitustingimusi käsitletakse lepinguna, millele kohaldatakse võlaõigusseaduse sätteid. 

Koolitusele registreerumiseks on järgmised võimalused:

 • saatke registreerumissoov aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 • täitke registreerimisvorm kodulehel sobiva koolituse juures

Koolituse eest tasumine ja soodustused osalejatele

Peale koolitusel osalemise sooviavalduse vastuvõtmist saadetakse koolitusel osalejale arve. Koolituse eest tasumine toimub esitatud arve alusel pangaülekandega arvel näidatud arveldusarvele. Koolitusgrupp komplekteeritakse arve tasumise järjekorras.

Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Kui arvet pole tähtajaks tasutud, on Tartu Loomemajanduskeskusel õigus lülitada osaleja õppegrupist välja.

Tartu Loomemajanduskeskuse inkubantidele ja vilistlastele, samuti Tartu Loomemajanduskeskuse koostööpartneritele kehtivad osade koolituste puhul soodustused. Täpsem info soodustuste kohta on välja toodud vastavate koolituste juures.

Koolitusest loobumine ja õppetasu tagastamine

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusettevõtet hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist. Teavitada palume e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust. Ülejäänud 10% osalustasust jääb koolitusettevõttele koolituse korraldamisega seotud kulude katteks.

Kui klient on registreerinud ennast koolitusele ning siiski ei ilmu kohale ning ei teata enda mitteilmumisest vähemasti 7 päeva ette, siis kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine

Tartu Loomemajanduskeskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata kuni grupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest kirjalikult registreerumisel jäetud meiliaadressile. Vastav kiri saadetakse minimaalselt 7 kalendripäeva enne planeeritud koolituse toimumise kuupäeva.

Koolituse edasilükkamisel koolitustasu ei tagastata ja klient registreeritakse automaatselt ümber järgmisse koolitusgruppi.

Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu kliendile tagasi täies ulatuses. Seda ei tehta juhul, kui koolitussündmuse korraldamine ei ole võimalik vääramatu jõu (force majeure) tõttu.

Klient võib nii koolituse ärajäämisel kui ka edasi lükkumisel valida koolitusprogrammist teise koolituse ning sel juhul toimub koolituste hindade tasaarveldus.

Koolituse läbimise ja selles osalemise kohta väljastatavad dokumendid

Igale täienduskoolituses osalenule väljastatakse tõend või tunnistus. Tunnistus täienduskoolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja koolitusel osaleja saavutas need. Muudel juhtudel väljastatakse koolituse läbinutele tõend.

Tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed:

 • õppija nimi ja isikukood;
 • täienduskoolitusasutuse nimi ja registrinumber;
 • vastava õppekavarühma registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis;
 • õppekava nimetus;
 • täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
 • tõendi väljaandmise koht ja kuupäev;
 • tõendi number;
 • koolitaja nimi.

Koolituse õppekavade kvaliteedi tagamine

1.     Üldsätted

1.1 Tartu Loomemajanduskeskus lähtub koolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, täienduskoolituse standardist ning ettevõtte poolt kehtestatud õppekorralduse alustest.

1.3 Koolitused toimuvad õppetööks sobivates ruumides Tartu Loomemajanduskeskuse hoonetes. Veebikoolitused toimuvad üldjuhul Zoom keskonnas.

1.4 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5 Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.6  Tartu Loomemajanduskeskus ei vastuta koolitusel osalejate tervisliku seisundi ja võimalike vigastute eest.

2. Koolitajate kvaliteedi tagamine

2.1 Koolitusi viivad läbi oma valdkonnas tunnustatud koolitajad, koolituskogemusega eksperdid ja praktikud.

2.2 Koolitajad tegelevad regulaarselt erialase ning koolitusalase enesetäiendamisega.

2.3 Tartu Loomemajanduskeskus ei vastuta lektori esinemisoskustest tulenevast kahjust osalejale.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise alused

3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse Tartu Loomemajanduskeskuse inkubantide ja vilistlaste ning Eesti ettevõtete ja nende töötajate täiendõppe vajadustest. Õppekavasid ja koolitusi muudetakse jooksvalt lähtudes ettevõtete vajadustest ja muutustest tööelus ning seadustes. 

3.2 Õppekavade koostamisel lähtutakse ka nii toimunud koolituste kui ka Tartu Loomemajanduskeskuse inkubantide ja vilistlaste kohtumistest ja küsitlustest saadud tagasisidest.

3.3 Õppetöös kasutatakse kaasaegseid meetodeid ning lähtutakse koolitusgrupi soovist ning tasemest.

3.4 Avalike koolituste õppekavades sisalduvad andmed:

 • õppekava nimetus
 • õpiväljundid
 • õppekeel
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
 • õppe sisu
 • õppekeskkonna kirjeldus
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
 • nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

4. Õppekeskkonna kvaliteet

4.1 Õppetöö toimub kaasaegsetele nõuetele vastavates koolitusruumides. Täiendkoolitused võivad toimuda ka ebatraditsioonilisemates kohtades, kui seda nõuab koolituse sisu ja vorm.

4.2 Õpperuumid on varustatud kaasaegsete koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel, markerid, kirjutusvahendid, märkmepaberid jm). Ruumides on olemas kiire internet.

4.3 Tartu Loomemajanduskeskus tagab igale õigeaegselt registreerunud osalejale koolitusmaterjalid paberil või elektroonselt.

5. Täienduskoolituste tagasiside kogumise kord

5.1 Iga koolituse järgselt kogub Tartu Loomemajanduskeskus osalejatelt tagasiside koolituse korralduse, ruumide, koolitaja ja õppe sisu kohta. Osalejad saavad teha ettepanekuid koolituste paremaks muutmise kohta. Pikemate koolituste puhul kogutakse tagasisidet ka koolituste kestel.  Tagasisidet küsitakse ka koolitajatelt.

5.2 Tagasisidet on võimalik esitada anonüümselt.

5.3 Tagasiside küsitakse üldjuhul elektroonselt.

5.4 Tagasiside küsimisel kasutakse selgelt sõnastatud hindamisskaalasid ja ka avatuid küsimusi erinevate tasandite hindamiseks (reaktsioon,õppimine,kasutamine, mõju ja tulemused).

5.5 Vastavalt tagasisidele viiakse sisse vastavad muudatused ja täiendused, et hoida õppekavade, koolitajate ja õppekorralduse kvaliteeti.

6. Privaatsusreeglid, isikuandmete töötlemine.

6.1 Tartu Loomemajanduskeskuse privaatsusreeglid ja isikuandmete töötlemise reeglid leiab SIIT.

Täiendav info: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

tartu linnregionaalarengu fond